Select Page

FORMULARI DE CONTACTE

L’informem que les dades que ens remeti a través d’aquest formulari electrònic quedaran incorporats en els sistemes d’informació de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per a atendre la seva petició. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb l’establert en l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016, vostè atorga el seu consentiment inequívoc a FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, a través de l’adreça: FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L Jaume I, 10 – Pineda de Mar – 08397 – Barcelona o al correu: feliugestio@feliugestio.com.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L amb NIF B61275061 informa l’Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractats amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

Quan les dades de caràcter personal siguin obtinguts de l’afectat a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d’un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres suposats expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d’informació establert en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant a l’afectat almenys la informació bàsica següent:

 1. a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si és el cas.

  b) La finalitat del tractament.

 2. c) La manera en què l’afectat podrà exercitar els drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.


  No obstant això, els responsables i encarregats del tractament o, si és el cas, els seus representants hauran de mantenir el registre d’activitats de tractament a què es refereix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, tret que l’empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l’excepció que el tractament que realitzi pugui suposar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l’article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10 del Reglament (UE) 2016/679.

  Finalment, l’article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d’establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el mal accidental. Això implica l’establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s’han emportat a la pràctica (responsabilitat proactiva).

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari que envia la informació a FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L sempre que procedeixi de fonts alienes a FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L.

 

Cessió de dades a tercers

En qualsevol cas, el temps de conservació serà l’indispensable, havent-se de mantenir com a mínim:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); *Arts. 66 i sig. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

 

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal en FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L Jaume I, 10 – Pineda de Mar – 08397 – Barcelona o al correu: feliugestio@feliugestio.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquestes per part de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat.

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679.

 

*reCAPTCHA

Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google, ara d’ara endavant) per a protegir les dades enviades a través dels formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats i suposa la transmissió de l’adreça IP i altres dades requerides per Google per a l’ús del servei reCAPTCHA. Amb tal finalitat, les dades seran transmeses a Google per a poder ser utilitzats. L’adreça IP serà encriptada per Google en els estats membres de la Unió Europea així com en els estats associats a l’espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d’aquest lloc web, Google utilitzarà aquestes informacions per a avaluar l’ús del servei per part dels usuaris. L’adreça IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d’altres dades de Google. Per a aquestes dades és vàlida la política de privacitat de Google. Tots els detalls sobre la política de privacitat de Google es poden llegir en la pàgina https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

En utilitzar el servei reCAPTCHA, l’usuari consent el tractament de les dades sobre ell dels quals Google disposa en la forma i propòsits a dalt establerts.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials facebook i twitter amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L NIF: B61275061

Adreça: Jaume I, 10 – Pineda de Mar – 08397 – Barcelona – Telèfon: 937 630 431

Email: feliugestio@feliugestio.com – Pàgina web: www.feliugestio.com

L’usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, mostrant així interès en la informació que es publiqui en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació amb els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, ha de tenir en compte els següents matisos:

*Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

*Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo davant la Xarxa Social.

*Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

*Portabilitat: es preveu la possibilitat de transmetre les dades d’un responsable a un altre, per la qual cosa l’interessat tindrà dret al fet que les seves dades personals es transmetin directament quan siguin tècnicament possible.

*Limitació: Es tracta d’una mesura cautelar que redueix el tractament de les dades personals a la conservació.

 Els supòsits en què l’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades està taxada per la norma i són:

 • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquests.
 • Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
 • Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament exercitant el seu dret d’oposició, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

 

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

 L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

 

Publicacions

 L’usuari, una vegada unit a la pàgina de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, però si que romandran en la Xarxa Social.

 

Concursos i promocions

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap mode, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

 

Publicitat

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del Reglament (UE) 2016/679 i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

 

A continuació, detallem la política de privacitat de la Xarxes Socials.

AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) a continuació es detallen les dades identificaries de l’empresa:

Raó social: FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L NIF: B61275061

Adreça: Jaume I, 10 – Pineda de Mar – 08397 – Barcelona Telèfon: 937 630 431

Email: feliugestio@feliugestio.com

 

Finalitat de la pàgina web

La finalitat d’aquesta pàgina web és atendre les seves consultes i peticions.

El present avís legal (d’ara endavant, l’Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: www.feliugestio.com

 

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

Ús i accés d’usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L o qualsevol de les seves delegacions.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L.

 

Contingut de la web i enllaços (links)

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a uns certs usuaris.

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

 

POLÍTICA DE COOKIES.

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del qual disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Les cookies s’emmagatzemen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar la pàgina web www.feliugestio.com , amb la finalitat de millorar la usabilitat d’aquesta, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per a poder adaptar-se a aquests, així com obtenir informació amb finalitats estadístics. En el cas d’aquells usuaris que ja siguin clients de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, la informació recollida amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.

La present Política de cookies serà aplicable a aquells usuaris que voluntàriament visitin les pàgines web de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, emplenin formularis de recollida de dades, accedeixin a les eines que FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L posa a la disposició dels seus clients per a gestionar els seus serveis, o utilitzin qualsevol un altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, o l’accés a dades per FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L per a la prestació dels seus serveis.

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L informa els usuaris de les seves pàgines web, de l’existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d’informar-los sobre l’ús i de l’objecte d’aquestes. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines suposa el coneixement i l’acceptació de la present Política per part d’aquests usuaris.

 

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L utilitza els següents tipus de cookies:

Classificades segons la seva titularitat:

*Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L.

*Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, de manera anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L.

 Classificades segons la seva finalitat:

*Cookies tècniques i/o de personalització: faciliten la navegació en identificar la sessió, permetre l’accés a eines d’accés restringit, a més de configurar a mesura les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol·licitat prèviament per l’usuari.

*Cookies d’anàlisis i/o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L (fonamentalment, Google Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos en la pàgina web visitada per l’usuari. Recull dades de manera anònima amb la finalitat d’obtenir perfils de navegació dels usuaris.

 Classificades segons la seva durada:

*Cookies de sessió: recullen i emmagatzemen les dades mentre l’usuari accedeix en la pàgina web.

*Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l’usuari durant un període de temps variable en funció de quina sigui la finalitat per a la qual han estat utilitzades.

 

El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus de què es tracti i sempre serà el mínim indispensable per a complir la seva finalitat.

 

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per a poder accedir a la informació dels llocs web de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si una vegada atorgat el consentiment per a la recepció de cookies es desitgés retirar-lo, s’hauran eliminar aquelles cookies emmagatzemades a l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

La manera de configurar els diferents navegadors per a exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anteriors, es pot consultar a:

Explorer:  https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_es

Opera: https://help.opera.com/es/windows/11.50/es-es/cookies.html

 

*Ampliació de Google Analytics

 Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític web proporcionat per Google, Inc. (Google, ara d’ara endavant). Google Analytics utilitza les anomenades “cookies”, arxius de text que s’instal·len en l’ordinador i que fan possible l’anàlisi del comportament dels usuaris en Internet. La informació que genera la cookie sobre l’ús que realitza l’usuari de la pàgina web es transmet i s’emmagatzema generalment en els servidors de Google dels Estats Units. En cas d’activar l’opció d’IP anònima en la pàgina web, l’adreça IP no apareixerà completa dins dels països de la Unió Europea o en els altres països que així ho hagin acordat dins de l’espai econòmic de la Unió Europea. Només excepcionalment es transmetrà l’adreça IP completa a un servidor de Google als Estats Units i una vegada allí s’escurçarà. Únicament amb autorització de l’usuari de la pàgina, Google utilitzarà aquesta informació amb la finalitat de valorar el comportament de l’usuari en la pàgina web, generar informes sobre les activitats de la web i oferir a l’amo de la pàgina serveis relacionats amb l’ús web i d’Internet. L’adreça IP transmesa pel seu navegador en el marc de Google Analytics no s’associarà amb altres dades de Google. L’usuari pot evitar l’emmagatzematge de cookies configurant el navegador corresponentment de manera que no s’emmagatzemin les cookies. Aquesta configuració pot afectar la plena funcionalitat de la pàgina web. Amb l’ús d’aquesta web, l’usuari està d’acord amb el processament de dades per Google de la forma anteriorment esmentada. L’usuari també pot evitar el registre de les dades generades per les cookies i dels relacionats a l’ús de la pàgina web (inclosa l’adreça IP), així com el processament d’aquests descarregant i instal·lant el següent plugin per al navegador disponible a través d’aquest link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Més informació sobre els termes i condicions d’ús i política de privacitat en les condicions d’ús de Google Analytics o en les condicions generals de Google Analytics. Tingues en compte que en aquesta pàgina el codi de Google analytics inclou l’etiqueta “gat._anonymizeIp();”, que assegura la recol·lecció d’adreces IP de manera anònima (màscara d’IP).

RECOMANACIONS PER AL COMPLIMENT DEL LLOC WEB A LA LSSI-CE

En l’anàlisi del lloc web www.feliugestio.com s’han observat una sèrie d’omissions ateses les obligacions que marca la LSSI-CE.

L’exigència principal per al compliment de la LSSI-CE és que hauran d’estar permanentment accessibles des de qualsevol pàgina del lloc web que ens ocupa, per exemple, al peu de totes les pàgines les següents dades:

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L – B61275061 – Jaume I, 10 – Pineda de Mar – 08397 -Barcelona – feliugestio@feliugestio.com – 937 630 431 – Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45639, Foli 217, Fulla B61275061, Inscripció 1.

ACCEPTAR

Així mateix, ha d’informar quan s’accedeix a la seva pàgina per mitjà d’una barra d’encapçalament o una finestra emergent l’ús de cookies de la manera següent:

 NEWSLETTER

 “De conformitat amb el que estableix la normativa vigent Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà tractat de manera adequada sota la responsabilitat de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre-li periòdicament nostre Newsletter.

D’igual manera, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat. Per a això podrà enviar un email a: feliugestio@feliugestio.com

Mentre no ens comuniqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, realitzada la seva sol·licitud de subscripció, comptem amb el seu consentiment per al tractament de les seves dades, d’acord amb les finalitats esmentades.

Així mateix, l’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la seva subscripció al Newsletter, enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic feliugestio@feliugestio.com

La confirmació de la subscripció implica l’acceptació d’aquesta clàusula.”

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

La present pàgina www.feliugestio.com és propietat de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L amb CIF B61275061 i direcció fiscal en Jaume I, 10 – Pineda de Mar – 08397 – Barcelona.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dins del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web és comercial.

 La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure’s al butlletí informatiu per a rebre ofertes dels referits als nostres serveis o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L i la contractació per mitjà d’aquests.

 Per a adquirir els nostres serveis, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga en línia.

És requisit que es registri com a usuari de la web per a realitzar la compra en línia. Pot accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L informa els usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra seran tractats sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes.

Així mateix, FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant un escrit a l’adreça Jaume I, 10 – Pineda de Mar – 08397 – Barcelona o a través del correu electrònic feliugestio@feliugestio.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d’identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractats, estigui només és un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació d’aquest per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, posi’s en contacte amb FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L en el telèfon d’atenció al client 937 630 431 o mitjançant el correu electrònic feliugestio@feliugestio.com.

Tots els continguts de la web estan en català.

Prèviament a la prestació del servei el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

Una vegada prestat el servei el client rebrà la corresponent factura.

 

Característiques, oferta i vigència dels serveis

Els serveis oferts a la nostra botiga en línia, es detallen les característiques essencials d’aquests.

En cas d’un servei en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta manera, els serveis oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas.

Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

Garanties

Tots els serveis oferts en la pàgina web gaudeixen de la garantia corresponent al tipus de servei, i al temps i forma de prestació de serveis que hagi sol·licitat.

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L disposa d’un servei d’atenció al client, mitjançant el telèfon 937 630 431 o mitjançant el correu electrònic feliugestio@feliugestio.com on podrà dirigir la reclamació corresponent en cas disconformitat.

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

Àmbit territorial de la prestació dels serveis FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L només realitza els serveis en la Península.

Formes de pagament i execució del servei

 El client podrà abonar l’import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:

– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i Re abono en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible. No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació.

– Transferència Bancària

En seleccionar la transferència bancària rebrà la confirmació mitjançant un e-mail amb les dades bancàries de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L.

És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l’assumpte el número de referència, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació per a poder validar-ho.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència al correu electrònic feliugestio@feliugestio.com. Però, en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la validació del servei fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Cal recordar que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L podria paralitzar el servei contractat al no rebre la quantitat íntegra d’aquest.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L es compromet a realitzar el servei en un màxim de 20 dies hàbils, a partir de l’endemà de la sol·licitud de prestació d’aquest.

La disponibilitat de serveis oferts per FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponiblitat, FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació el notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat. En el cas que FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

 

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

El client disposarà d’un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de celebració del contracte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 937 630 431, dirigint-se al correu electrònic feliugestio@feliugestio.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal Jaume I, 10 – Pineda de Mar – 08397 – Barcelona, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que s’estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Si el client sol·licita que la prestació del servei doni principi durant el període de desistiment, aquest quedarà obligat a l’abonament de l’import proporcional a la part prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l’objecte del contracte.

 

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals donis de la data de recepció del dret de desistiment.

En cas de retard injustificat per part de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d’aquesta quantitat.

 

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L està situat en Jaume I, 10 – Pineda de Mar – 08397 – Barcelona o a través del correu electrònic feliugestio@feliugestio.com.

 

Jurisdicció

Així mateix, FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. FELIU GESTIÓ D’EMPRESES, S.L té el seu domicili en Jaume I, 10 – Pineda de Mar – 08397 – Barcelona, Espanya.

 

Abrir WhatsApp
Skip to content